Organisationsutveckling

I organisationsutveckling glöms ofta en viktig aspekt bort bland visioner, strategier och affärsutvecklingsmål.

Hur stödjer man de anställdas beteenden så att målen uppnås?

Vi har funnit att man ofta glömmer den aspekten. Det kan vara en bidragande orsak till att förändringsprogram och nya affärsstrategier går omkull och bara blir något ledningen pratar och drömmer om.

Vi tror att man måste tillföra en ingrediens och vi arbetar utifrån konceptet Organization Behavior Management (OBM) – beteendeanalys i organisationer. Genom detta angreppssätt kan vi få en förklaring till människors beteenden och hur man förstärker bra beteenden som kan medverka till framgången.

Vi på NIVIMA har erfarenhet från arbete med ledande företag i över 10 år och kopplar samman strategier, ledning och människors beteende till en fungerande helhet. Det har blivit naturligt att använda OBM som ett kraftfullt verktyg att förtydliga organisationens viktigaste beteenden för att förverkliga visioner och affärsmål.

Strategier tydliggörs och kommuniceras så det blir begripligt vad som krävs av varje individ för att bidra till våra gemensamma mål på lång sikt.

Ledning och operativ styrning utvecklas med ett begripligt språk, tydliga mål, kommunikation och feedback samt effektiva möten för att varje dag bidra till de långsiktiga målen, detta skapar basen för ett effektivt arbete och mätbara resultat.

Människors önskade beteenden beskrivs så det blir tydligt för alla vilka aktiviteter och beteenden som krävs av varje medarbetare. Vi följer upp medarbetarnas beteende och tränar ledning och medarbetare i att ge feedback till varandra så vi kan stödja önskade beteenden. Detta förbättrar motivationen, samarbetet och kommunikationen i företaget.

OBM fokuserar bland annat på

  • Beteenden, observationer, intervjuer och mätning av beteenden
  • Förstärkning av de beteenden som har påverkan på ett önskat resultat
  • Snabb feedback till medarbetare för att säkerställa goda beteendemönster
  • Organisationens förmåga att skapa en ”beteendeanalytisk” kultur

Arbetssättet Tallen – Sättet att koppla människors beteende till resultat

Den totala summan av människors beteende på olika nivåer i organisationen skapar organisationens slutliga resultat. Men vet alla anställda vilka beteenden som är avgörande för att bidra till organisationens resultat? Tallen är ett systematiskt arbetssätt för att alla anställda i en organisation skall förstå vilka aktiviteter och beteenden som krävs för att hela organisationen skall leverera resultat i världsklass.

Strategi – Vi hjälper organisationen att förtydliga hur strategiska mål byggs upp av roller och beteende av alla funktioner i organisationen t ex ledarskapsprofiler, medarbetarprofil, hur skall jag disponera och prioritera min arbetstid.

Ledning – Vi bygger upp en kompetens och ger verktyg till ledningen att stödja alla anställda för att utföra rätt aktiviteter och beteenden som bidrar till organisationens resultat.

Beteenden – Vi inför processer för att mäta, följa upp och ge återkoppling till människors beteenden och aktiviteter som påverkar organisationens resultat.

Vänta inte, börja i dag! Här är våra värdeerbjudanden

  • Inspirationsseminarium – Så övertygar du dina medarbetare om vikten att fokusera på beteenden som skapar resultat.
  • Analys av den egna organisationen – Så skapar du en detaljerad förståelse och enighet i er organisation om vilka styrkor och svagheter som finns när det gäller att uppmuntra beteenden som skapar resultat.
  • Utbildning av ledningen – Så ger vi ledningen praktisk träning förmåga att stödja människors beteende.
  • Införande av beteendemätning – Vi installerar in process i organisationen där vi mäter och följer upp människors beteende kontinuerligt och visar hur dessa är kopplade resultat.

Vi garanterar och levererar mätbara ekonomiska resultat, en förmåga hos er personal att själva jobba vidare med beteendeutvecklig samt en stabil process för långsiktig utveckling.

Rulla till toppen