KBT (Kognitiv Beteendeterapi)

KBT utgår ifrån antagandet att människans svårigheter i livet har sitt ursprung i hennes tanke- och beteendeprocesser. Därför vill man i KBT få klienten att undersöka och bearbeta processerna. Detta innebär att klienten förändrar sina beteendemönster och synen på själv och sin omgivning. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och dess omgivning, här och nu, även om man alltid tar hänsyn till det som hänt i det förflutna.

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad, målinriktad och tidsbegränsad behandlingsform. Tillsammans med terapeuten formuleras mål för behandlingen, som utvärderas fortlöpande. Utifrån problem- och målformulering samt beteendeanalys utformas behandlingsaktiviteterna. Vid avslut av behandling upprättas alltid en vidmakthållandeplan, vars mål är att säkerställa att de goda resultaten består och att klienten har fått verktyg med sig för framtiden.

En nyckelfaktor för goda resultat är de hemuppgifter som utförs mellan träffarna, det är ju där – i klientens egen miljö – som förändringen ska ske. Hemuppgifterna kan handla om att prova nya sätt att agera i olika situationer, närma sig saker och platser man är rädd för eller träna på nya färdigheter.

Starkt vetenskapligt stöd

KBT har starkt vetenskapligt stöd. Det finns ingen annan terapiform som i så hög grad har utvärderats för så många olika typer av problem. Denna terapiform utvecklas i takt med nya forskningsresultat, vilket innebär att metoderna ständigt utvärderas och förbättras. KBT har visat sig vara en framgångsrik metod för t.ex:

 • Panikångest
 • Generell ångest och oro
 • Depression
 • Social Fobi och specifik fobi (djur, höjder, trånga utrymmen etc)
 • Stress
 • Smärta
 • Missbruk
 • Sömnproblem
 • Ätstörningar
 • Tvångssyndrom
 • Posttraumatisk stress
 • Relationsproblematik
Rulla till toppen