Coaching

Coaching handlar om att hjälpa människor att hitta sitt rätta jag; att utnyttja sin fulla potential – inom både privatliv och yrkesliv.

En bärande idé inom Nivimas coachingprogram är att varje människa har svaren inom sig – men är ibland oförmögna att se dem själva. Nivima har inga svar att ge – men använder olika metodik i samtalen – och bidrar till att individen själv kommer vidare.

Det handlar om att stärka självkänsla och självförtroende. Att nå en högre nivå i sig själv.

Nivimas Coachingprogram

Nivimas arbetssätt baserar sig på kognitiv beteendepsykologi. Vi använder beteendeanalysen för att bättre förstå funktionen av valda beteenden och för att tydligare se vilka konsekvenserna blir. Tillsammans med en kognitiv analys av tankar och föreställningar om sig själv får vi en tydlig bild av individens förbättringspotential.

Programmet fokuserar på att hitta individens goda egenskaper och förmågor som ofta ligger dolda bakom negativa, begränsande tankar om sig själv. Vi utmanar grundantaganden av negativ karaktär genom att söka finna dess motpoler – de gömda förmågorna.

Vanliga teman är

 • Hög sjukfrånvaro eller bristande motivation – Hur gör jag som ledare?
 • Kommunikation och ledarskap
 • Arbetsmiljöproblem
 • Konflikthantering
 • Förändringsmotstånd
 • Effektiva arbetsgrupper
 • Vilka är mina styrkor och förmågor som ledare och hur kan jag använda dem?
 • Feedback – Förbättra din förmåga till återkoppling

Nivimas arbetssätt

Fas 1: Kartläggning av nuläget; beteenden och tankar om sig själv. Grundantaganden.

Fas 2: Identifiera önskemål om ändrade tankar och beteende; Målsättning

Fas 3: Utmana grundantaganden genom olika aktiviteter; hitta den dolda potentialen

Fas 4: Utvärdering av måluppfyllelse samt upprättande av vidmakthållandeprogram för bestående förändring

Coachingprogrammen utformas individuellt; men en riktlinje kan vara 10-15 samtal under ca 1-1,5 års tid.

Din insats

Ett nödvändigt förhållningssätt är att det tar tid, energi och kraft både under – men framför allt mellan coachingsamtalen. Förändring och utveckling av sin självkänsla och sitt självförtroende tar tid och energi och är en process som kräver uppmärksamhet och fokus.

Räkna med resultat!

Vanliga resultat av Nivimas coachingprogram är bl.a

 • Du blir klarare över de starkare sidorna i din personlighet – din potential!
 • Du förstår mer av ditt beteende i olika situationer tex vid konflikter, beslutsfattande, sociala sammanhang och i kommunikation med andra
 • Du får ett bättre mående, ökar dina förmågor i olika sammanhang och inspirerar andra på ett nytt sätt
 • Du blir bättre på att sätta gränser för dig själv och andra; tex skilja på arbete och privatliv
 • Du blir tydligare i ditt ledarskap.

Rulla till toppen